XIONG AN CITY BLOCK

COMPETITION

PROJECT: 2019-2020

TEAM: CHIA SHI CHEE, CHIA SHI CHEN, GOO FU VOON, KONG CHIA YIH