WC REFURBISHMENT, PRIMARY SCHOOL

TONGKANG PECAH, JOHOR

PROJECT: 2011

TEAM: CHIA SHI CHEN, CHIA SHI CHEE